Klanten van Helan Ziekenfonds krijgen 10% korting op het hele assortiment, bovenop andere kortingen. Ontdek de Helan voordelen

Algemene voorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Helan Zorgwinkel vzw (www.helanzorgwinkel.be) genaamd, met maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk met ondernemingsnummer BE0420.367.316.

Er is 1 online webshop namelijk (www.helanzorgwinkel.be) en er zijn 4 fysieke vestigingen: 

 1. Helan Zorgwinkel gevestigd te 8200 Sint-Andries, Gistelsesteenweg 294/1
 2. Helan Zorgwinkel gevestigd te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 5 
 3. Helan Zorgwinkel gevestigd te 3000 Leuven, Mgr. Van Waeyenberghlaan 48 
 4. Helan Zorgwinkel gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 302

2. De koper

De persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als opdrachtgever/koper en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden. Minderjarigen hebben een duidelijke toestemming nodig van één van de ouders of van de voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

3. Toepassingsgebied

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop via de webshop (www.helanzorginkel.be) en op de fysieke verkoop in bovenvermelde vestigingen. Een bestelling wordt enkel aanvaard indien het leveringsadres in België gelegen is. Deze verkoopsvoorwaarden zijn in voege vanaf 1 januari 2022. De verkoper kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop gelden.

4. Weigering verkoop

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de koper; 
 • wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de koper de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen; 
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; 
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod; 
 • bij overmacht.

5. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 BW, behoudt de verkoper het eigendomsrecht op alle geleverde goederen, zolang de koper al zijn verplichtingen tegenover de verkoper niet heeft voldaan. Dit houdt in dat de koper ondertussen niet het recht heeft deze goederen te verkopen of als garantie te geven aan derden. Het verkochte goed blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs inclusief nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen. Indien de koper zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt staat het de verkoper vrij de koop te ontbinden. Dit gebeurt door eenvoudig kennisgeving bij aangetekend schrijven. De ontbinding gaat in op dezelfde dag als het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de koper vanaf de levering van de goederen.

6. Verkoops- en betalingsvoorwaarden

De factuur is een verbintenis tot betaling. Uitsluitend onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper afgesloten koop- en verkoopovereenkomsten. Het feit dat bij overeenkomst op bepaalde punten wordt afgeweken, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige voorwaarden.

7. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen van de verkoper uitgedrukt in Euro, en incl. BTW, Recupel en Bebat. De prijs wordt vastgesteld volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van de bestelling. Vermelde prijzen in publicaties zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum. Promoties en kortingen zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. Kortingsbonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.

8. Betaling

Alle aankopen dienen in de regel onmiddellijk te worden betaald. Er worden geen producten geleverd, zolang de prijs voor het product niet volledig is betaald. Indien geen voorafbetaling werd gevraagd of uitgevoerd dienen betalingen te gebeuren binnen de 14 dagen na facturatiedatum.

Bij niet-betaling van de factuur tegen de vervaldag wordt een herinneringsbrief gestuurd. Aan deze herinneringsbrief zijn geen kosten verbonden. Indien de factuur onbetaald blijft 14 dagen na deze herinneringsbrief (de termijn van 14 dagen begint te lopen de 3e werkdag na verzending van de brief), wordt eventueel een tweede schrijven verstuurd waarbij u een kost kan worden aangerekend van 7,5 euro.

Indien u in gebreke blijft tot betaling van de factuur (en de eventuele herinneringskosten) zal Helan Zorgwinkel vzw verdere stappen ondernemen. In dat geval zullen naast de hoofdsom ook interesten gevorderd worden (tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8% bedoeld in artikel 5, 2e lid van de wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties cfr. art. XIX.4 1° WER) én een forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag afhangt van de hoogte van het verschuldigde factuurbedrag:

- 20 euro: indien het verschuldigde bedrag lager of gelijk is aan 150 euro
- 30 euro (+ 10% van het verschuldigde bedrag) indien het verschuldigde bedrag tussen de 150,01 en 500 euro bedraagt
- 65 euro (+ 5% van het verschuldigde bedrag) indien het verschuldigde bedrag hoger is dan 500 euro.

Bij betwisting is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.

De verkoper behoudt zich het recht voor alle overeenkomsten of contracten te verbreken wanneer de facturen niet regelmatig betaald zijn of indien geen voldoende waarborg van betaling meer wordt geboden.

9. Leveringen en installatie

Bij bestellingen gelijk of groter dan 50 euro worden geen leverings- of verzendkosten aangerekend. 

Voor bestellingen kleiner dan 50 euro worden 8 euro levering- of verzendingskosten aangerekend. Indien vervoers-, reservatie-, administratieve of installatiekosten worden aangerekend, werd dit reeds apart vermeld bij de bestelling en wordt dit apart vermeld op de factuur. Indien de producten inclusief levering worden aangeboden, dan zijn deze steeds op het opgegeven adres tot aan de voordeur en voor appartementen op het gelijkvloers. De koper staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. 

De producten die aan huis geleverd worden gebeuren door een koerierdienst in opdracht van de verkoper. Voor de veiligheid en zekerheid kan de koerierdienst of Helan Zorgwinkel bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de koper vragen. 

De verkoper zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor complicaties en kosten die worden veroorzaakt door omstandigheden als:

 1. wekelijkse markten of voetwegen die de doorgang belemmeren.
 2. werken die aan de gang zijn en die de toegang of doorgang blokkeren. 
 3. onvoldoende hoogte of breedte voor de vrachtwagen of de vervoerde waren. 
 4. te nauwe trappen of te kleine liften. 
 5. noodzaak om buiten een goederenlift te plaatsen.

Bijkomende kosten die worden gemaakt tijdens de levering zijn ten laste van de koper. Elke bijkomende verplaatsing die nodig is wegens de afwezigheid bij de eerste aanbieding op het aangeduide leveringsadres, wordt aanvullend gefactureerd.

Op vraag van de koper kunnen bepaalde producten geleverd en geïnstalleerd worden door een medewerker van Helan Zorgwinkel. In dit geval zal er een servicekost van €60 aangerekend worden.

Een selectief aantal producten (wegens specificiteit van het product) zullen door de leverancier geleverd en geïnstalleerd worden. Deze servicekost kan afwijken van de standaard servicekost. De koper wordt hiervan uitdrukkelijk op de hoogte gesteld.

10. Risico

Partijen erkennen dat de verkoper vanaf de levering op geen enkele wijze meer aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies en/of schade aan de goederen in welke zin ook.

11. Levertermijn

De levertermijnen worden bevestigd bij de bestelling en gaan in vanaf de datum dat de verkoper in het bezit is van alle documenten nodig voor het uitvoeren van de bestelling. Verlengde levertijden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, contractbreuk, tot het heffen van boetes, klachtcompensaties of intresten.

12. Klachten – zichtbare gebreken – niet conformiteit

De koper is ertoe gehouden de koopwaar bij de levering te controleren. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, moet binnen de 48 uur na levering worden gemeld aan de verkoper op het nummer 02 218 22 22, op straffe van verval van elk recht.

Verborgen gebreken moeten binnen de 48 uur na het ontdekken ervan, en uiterlijk één maand na de levering, behoudens meer uitgebreide garantie aangeboden door de fabrikant, gemeld worden aan de verkoper op het nummer 02 218 22 22. De verkoper is niet gebonden door de eventuele door hemzelf, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering indien hij aantoont dat: bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn; deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet; de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn. De bovenvermelde klachten geven aanleiding tot vervanging van de defecte producten. In geen enkel geval kan de verkoper er toe gehouden zijn schadeloosstellingen te betalen wegens het defect zijn van de geleverde waren.

13. Recht van afstand

1. Algemeen

Overeenkomstig de boeken VI en XIV van het Wetboek van Economisch Recht heeft de koper die via de webshop een artikel aankocht, het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Deze termijn moet de koper toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen worden niet teruggenomen. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen; 
 • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht; 
 • Artikelen die een duidelijk hygiënisch karakter hebben of gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik. Sommige verbruiksartikelen kunnen omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen worden eenmaal de verpakking geopend werd. 
 • Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn incontinentiemateriaal, diabetesmateriaal, spenen, luiers, etc…. Deze lijst is niet-exhaustief. 
 • Op maat gemaakte artikelen 
 • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

2. Praktische modaliteiten

De koper die van dit recht gebruik wenst te maken, zal binnen de 14 dagen na levering contact opnemen met de verkoper het nummer 02 218 22 22 en de goederen binnen de 20 dagen na de levering met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Enkel de verkoper beoordeelt of voldaan wordt aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. 

Enkel en alleen wanneer volledig voldaan wordt aan de voorwaarden in dit artikel, kunnen de goederen teruggenomen worden door de Verkoper. In dit geval zal de betaalde prijs teruggestort worden op de rekening van de koper.

14. Kost van terugsturen

Indien de koper de goederen gratis ontving, staat hij in voor de verzendkosten om het product terug te sturen. Indien de koper betaalde voor de transportkosten, stuurt hij de producten zonder retourkosten terug, behalve indien hij het product reeds monteerde waardoor het niet meer in de originele staat kan teruggestuurd worden. Het bedrag voor deze retour wordt de koper tijdens het retourproces meegedeeld. Indien de koper vooruitbetaalde, zal de verkoper voor zover ze de geretourneerde producten onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste termijnen ontving de terugbetaling van de goederen garanderen binnen een termijn van 30 dagen.

15. Garantie

De verkoper garandeert in het kader van de overeenkomst enkel de deugdelijkheid van de levering van de producten. De verkoper garandeert nooit het bereiken van een resultaat.

De verkoper houdt zich aan de wettelijke garantie van 2 jaar. De verkoper kan er daarenboven niet toe gehouden worden meer garanties aan te bieden aan haar kopers dan degene die zij krijgt van haar eigen leveranciers, waarvan de algemene voorwaarden aan de koper op zijn verzoek zullen worden meegedeeld. 

Huidige garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: 

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het artikel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), alsook zijn inhoud;
 • onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld batterijen, lampen, rubberen onderdelen, ... (onbeperkte lijst); 
 • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen; 
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het artikel strijdig met de voorschriften van de fabrikant; 
 • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

Het gebrek aan overeenstemming dient via email gemeld te worden binnen de week na vaststelling.

De factuur vertegenwoordigt de garantietitel en moet door de koper bijgehouden worden en in origineel of een door de verkoper aangeleverd duplicaat voorgelegd worden. De garantie vangt aan op de datum van de factuur. 

De garantie is niet overdraagbaar. Ze kan dus niet toegepast worden, indien het artikel van eigenaar verandert.

16. Privacy verklaring

De gegevens die de koper ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de privacy verklaring van Helan Zorgwinkel.

17. Bevoegde rechtbank – Toepasselijk recht

Op de verkoopovereenkomst is enkel Belgisch recht van toepassing.