Klanten van Helan Ziekenfonds krijgen 10% korting op het hele assortiment, bovenop andere kortingen. Ontdek de Helan voordelen

Uitleendienst

Algemene informatie en uitleenvoorwaarden 2023

Algemene informatie vanaf 1/1/2023

 1. De verhuur van deze standaard hulpmiddelen is bedoeld om mensen voor een korte periode het gewenste materiaal ter beschikking te stellen.
 2. De te betalen huur wordt maandelijks berekend en gefactureerd of bij de stopzetting van het contract.
 3. Leveringen vinden plaats binnen de 48 uur (werkdagen) na de dag van aanvraag, tenzij anders overeengekomen met de klant.
 4. Ophalingen worden binnen de 10 werkdagen na de dag van aanvraag uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen met de klant. Leveringen hebben echter steeds voorrang, dus het kan uitzonderlijk voorkomen (bij overmacht) dat een ophaling later moet worden uitgevoerd.
 5. Tijdens de aflevering van het materiaal, zal de chauffeur eerst de staat ervan samen met de klant overlopen en eventuele onvolkomenheden noteren op het contract. De klant bevestigt zijn/haar akkoord door ondertekening, ter voorkoming van discussies achteraf.
 6. De klant is aansprakelijk bij eventuele beschadigingen, deze zullen achteraf door de uitleendienst bijkomend gefactureerd (vervangonderdelen & werkuren) worden.
 7. Specifiek uitleenmateriaal, nl. verzorgingsbedden, mogen niet op eigen initiatief van de klant gemonteerd of gedemonteerd worden. Wenst u het verzorgingsbed te verhuizen? Neem dan telefonisc contact met ons op (+32 2 218 22 22) om een afspraak te maken.
 8. Facturen van servicekosten, eventuele toebehoren en de eerste maand huur moeten bij levering via bancontact aan de chauffeur betaald worden. Facturen van openstaande huur moeten bij ophaling van het materiaal via bancontact aan de chauffeur betaald worden.
 9. Aanvragen voor dringende leveringen of ophalingen kunnen ten laatste de werkdag voordien tot 12u ingediend worden. De uitleendienst stelt alles in het werk om nog aan deze vraag te voldoen en zal de klant hier verder over op de hoogte brengen.
 10. Indien er op de afgesproken datum en adres niemand aanwezig is voor de levering of ophaling van het uitleenmateriaal, zal er een vervoerkost van € 25 in rekening gebracht worden.
 11. Je kan uw bestelling kosteloos annuleren tot 24 u voor levering. Indien wij een laattijdige annulatie ontvangen, zal er een administratiekost van € 25 in rekening gebracht worden. Een annulering kan u doorgeven op het nummer +32 2 218 22 22.

Algemene uitleenvoorwaarden uitleendienst

Organisatie en toepassing

De uitleendienst wordt georganiseerd door Helan Zorgwinkel vzw, met zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 5 en met ondernemingsnummer 0420. 367.316.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle uitleencontracten afgesloten vanaf 1/1/2023.

Betaling van huurgeld

De uitlening gebeurt tegen betaling van een huurprijs per dag, vermeld in het contract. Het te betalen dagbedrag is afhankelijk van het uitgeleende materiaal. De eerste huurperiode duurt steeds minimaal 30 dagen. Na verloop van deze 30 dagen, kunnen de huurgelden per dag worden aangerekend. Maandelijks krijgt de ontlener een factuur toegestuurd van Helan Zorgwinkel vzw met de afrekening van de huurgelden van de afgelopen maand. Het vermelde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum via overschrijving overgemaakt te worden op de bankrekening vermeld op de factuur. 

Bij niet-betaling van de factuur tegen de vervaldag wordt een herinneringsbrief gestuurd. Aan deze herinneringsbrief zijn geen kosten verbonden.
Indien de factuur onbetaald blijft 14 dagen na deze herinneringsbrief (de termijn van 14 dagen begint te lopen de 3e werkdag na verzending van de brief), wordt eventueel een tweede schrijven verstuurd waarbij een kost kan worden aangerekend van 7,5 euro.

Indien u in gebreke blijft tot betaling van de factuur (en de eventuele herinneringskosten) zal Helan Zorgwinkel vzw verdere stappen ondernemen. In dat geval zullen naast de hoofdsom ook interesten gevorderd worden (tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8% bedoeld in artikel 5, 2e lid van de wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties cfr. art. XIX.4 1° WER) én een forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag afhangt van de hoogte van het verschuldigde factuurbedrag:

- 20 euro: indien het verschuldigde bedrag lager of gelijk is aan 150 euro
- 30 euro (+ 10% van het verschuldigde bedrag) indien het verschuldigde bedrag tussen de 150,01 en 500 euro bedraagt
- 65 euro (+ 5% van het verschuldigde bedrag) indien het verschuldigde bedrag hoger is dan 500 euro.
Bij betwisting is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd. 

Klanten van Helan Onafhankelijk Ziekenfonds in orde met de bijdragen voor de aanvullende diensten, ontvangen van het ziekenfonds een tussenkomst voor het huren van een personenalarmsysteem indien ze een VKR statuut hebben (verhoogde tegemoetkoming). Deze tussenkomst wordt onmiddellijk verrekend in de factuur.

Index

De prijzen worden jaarlijks, telkens op 1 januari, aangepast aan de schommelingen van de Belgische index der consumptieprijzen, met als aanvangsindex de index van de voorlaatste decembermaand voorafgaand aan de indexering en als nieuwe index de index van de laatste decembermaand voorafgaand aan de indexering.

Leverings- en ophaalkosten

De leverings- en ophaalkosten (ook genoemd servicekosten) zijn integraal ten laste van de ontlener.

Staat, gebruik en teruggave van materiaal

Door ondertekening van het uitleencontract bevestigt de ontlener het materiaal in goede staat ontvangen te hebben. Het geleende materiaal blijft eigendom van de uitleendienst van Helan Zorgwinkel vzw. De ontlener is verantwoordelijk voor het geleende materiaal en zal dit als een goede huisvader gebruiken. Het materiaal dient ingeleverd te worden in dezelfde staat als het zich bevond bij overhandiging. Het materiaal dient proper en goed onderhouden te worden gedurende de ganse uitleenperiode. Het uitleenmateriaal wordt op kosten van de ontlener opgehaald door een medewerker van Helan Zorgwinkel vzw. Pas na ontvangst van het materiaal wordt het uitleencontract stopgezet en is de huur niet meer verschuldigd. Elke adres -of telefoonwijziging (zowel van de ontlener als van een contactpersoon/hulpverlener) dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan Helan Zorgwinkel vzw via tel. 02/218 22 22.

Duurtijd van de overeenkomst

Het contract treedt in werking op de dag van ondertekening en wordt aangegaan voor een duur van minimum 30 dagen. Bij gebreke van beëindiging van de huur na de eerste huurperiode van 30 dagen wordt de huur stilzwijgend verlengd, voor onbepaalde duur. Het contract kan na een periode van 30 dagen op elk gewenst moment stopgezet worden door de ontlener door melding hiervan aan Helan Zorgwinkel vzw. De stopzetting treedt in werking op de dag van de aanvraag tot stopzetting. Helan Zorgwinkel vzw behoudt zich het recht voor om zelf ook het contract te beëindigen mits aangetekend schrijven, indien de ontlener in gebreke blijft de huidige voorwaarden na te leven. Helan Zorgwinkel vzw zal in dat geval een opzegtermijn respecteren van 1 week.

Aansprakelijkheid

Helan Zorgwinkel vzw is niet aansprakelijk voor ongevallen of letsels voortvloeiend uit een onregelmatig of verkeerd gebruik van het geleende materiaal of een onvoldoende onderhoud van het geleende materiaal. De ontlener dient bij de stopzetting van het contract het geleende materiaal terug te bezorgen in dezelfde staat als deze waarin hij het materiaal heeft ontvangen. De ontlener is verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het materiaal. Alle eventuele herstellingen en/of vervangingskosten zijn ten laste van de ontlener. In het geval van schade, diefstal, of slecht functioneren van het materiaal tijdens de looptijd van het contract, dient de Helan Zorgwinkel vzw zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch op de hoogte te worden gesteld. Helan Zorgwinkel vzw behoudt zich het recht om schadevergoeding te eisen alsook om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien schade toegebracht wordt aan het ontleende goed of indien het ontleende goed niet als een goede huisvader wordt gebruikt. De huur van het materiaal is persoonlijk. Het materiaal mag niet aan derden worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Een verantwoordelijke van Helan Zorgwinkel vzw is gemachtigd het gebruik van het materiaal te controleren. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Verwerking van gegevens

Bij het uitlenen van materiaal worden bepaalde gegevens verwerkt die het uitlenen mogelijk maken, zoals naam- en adresgegevens. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst. De verwerkingsverantwoordelijke, Helan Zorgwinkel vzw, verwerkt deze gegevens ook om je te informeren over de producten en evenementen van Helan. Je hebt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het recht om de gegevens die zijn opgeslagen te raadplegen, verbeteren of schrappen. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden via www.helan.be/nl/over-ons/juridische-info/privacyverklaringen/

Bij verdere vragen in verbond met het privacybeleid kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer via privacy@helan.be.